Obchodní podmínky

Základní informace 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím webstránky www.marketingplayer.cz (dále jen „e-shop“) mezi prodávajícím a kupujícím podle Zákona na ochranu spotřebitele č. 102/2014 Zb.

Prodávajícím je: Marketing Player s.r.o., Exnárova 37, 82103 Bratislava. IČO 53548159, DIČ 2121408124. Tel. 0905422916, e-mail: info@marketingplayer.cz, zapsaný v Živnostenském rejstříku Okresního úřadu Bratislava I, pod č. 110-295785.

Kupujícím je spotřebitel, tj fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikatelským subjektem se řídí podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Zb.

Orgánem dozoru pro ochranu spotřebitele je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

Objednávka a uzavření smlouvy

Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

Předmětem prodeje v e-shopu prodávajícího je:

 • elektronický (digitální) obsah – data vytvořená a poskytnuté v elektronické podobě nedodávané na hmotném nosiči a poskytování přístupu k takovému obsahu (dále jen “produkt”), 
 • služby související s činnostmi v rámci volného času – účast na kurzech, školeních, workshopech nebo událostech (dále jen “služba”).

Ceny produktů

Všechny ceny produktů a služeb v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající není plátcem DPH, ale je registrován pro DPH podle § 7a zákona o DPH s číslem: SK2121408124. Ceny produktů a služeb jsou uvedeny u každého produktu zvlášť. Cena produktu zahrnuje přístup k online obsahu na neomezenou dobu existence portálu. Cena služby zahrnuje účast na školení/kurzu/workshopu/eventu v datu a čase dle výběru kupujícího.

Právo na využívání zakoupeného produktu má jen kupující, ten však může požádat prodávajícího o přenos přístupu (darování) třetí osobě po souhlasu prodávajícího. Bez souhlasu prodávajícího kupující nesmí poskytnout přístupové údaje k zakoupenému produktu třetí osobě. Kupující musí chránit přístupové údaje k zakoupenému produktu před ztrátou nebo zneužitím.

Kupující může svou účast na kurzu/workshopu/školení přenést i na třetí osobu (darování účasti) i na třetí osobu po souhlasu prodávajícího.

Zaplacením kupní ceny produktu kupující získává přístup k digitálnímu obsahu, který může ukládat pouze na svém zařízení a nesmí jej dále zpřístupňovat na jiném zařízení přístupném ve veřejné síti (na internetu) a nesmí ho bez souhlasu prodávajícího šířit dál jakýmkoliv způsobem. Zakoupené produkty může kupující využívat pouze pro své osobní účely (tj ne na komerční využití nebo další prodej).

Platba za produkty a služby

Prodávající akceptuje platbu za objednaný produkt nebo službu následujícími způsoby:

 • platba online,
 • platba předem bankovním převodem

Součástí objednávky e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednaný produkt. 

Dodání produktu a služby

Digitální produkt (elektronický obsah není přiložen na hmotném nosiči) se považuje za dodané dnem, kdy prodávající poskytne kupujícímu přístupové údaje k produktu. Prodávající poskytne tyto přístupové údaje do 48 hodin od připsání platby na účet prodávajícího.

Prodávající poskytne službu poskytnutí účasti na školení / kurzu / workshopu / eventu / události v dohodnutém čase a místě.

Reklamační řád 

Prodávající odpovídá za vady, které má produkt nebo služba během používání kupujícím.

Záruční doba na produkt je 24 měsíců, která plyne od dodání produktu kupujícím. Záruční doba na služby je 3 měsíce.

Pokud má produkt nebo služba vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se produkt nebo služba mohla řádně užívat jako produkt či služba bez vady, má kupující právo na výměnu produktu nebo služby za jiný produkt či službu nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad produkt či službu řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny produktu nebo služby.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese: Exnárova 37, 82103 Bratislava nebo na e-mailové adrese prodávajícího.

Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení opravou produktu nebo služby, výměnou produktu nebo služby za jiné, vrácením kupní ceny produktu nebo služby, vyplacením přiměřené slevy z ceny produktu nebo služby, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu produktu nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu produktu nebo služby za jiný produkt.

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Vrácení produktu – odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Předmětem smlouvy je::

 • dodání elektronického obsahu na nehmotném nosiči, při kterém kupující nemá ze zákona právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, ledaže se jeho poskytování začalo bez výslovného souhlasu kupujícího a bez vyhlášení kupujícího, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
 • poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě, při kterých kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů.

V případě, že se poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči začalo bez výslovného souhlasu kupujícího a tento neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, v takovém případě může kupující uplatnit právo na odstoupení smlouvy v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem), případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na https://marketingplayer.cz/wp-content/uploads/2021/03/Formula%CC%81r%CC%8C-pro-odstoupeni%CC%81-od-smlouvy-marketingplayer.cz_.pdf  (pokud odkaz nefunguje, prosím vyžádejte si formulář přes email, nebo zkontrolujte potvrzovací email objednávky)

Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy iv poslední den 14 denní lhůty.

Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.

Pokud kupující uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, prodávající zastaví kupujícímu přístup k využívání produktu.

Alternativní řešení sporů

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (například e-mailem), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobních údajů

Kupující (v případě pokud je fyzická osoba) oznámí prodávajícímu své jméno, příjmení, adresu pro doručení včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailu.

Kupující (v případě pokud je právnická osoba nebo podnikatel) oznámí prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ nebo DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy.

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě.

Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

Prodávající může zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely (například pro odesílání newsletteru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích apod.) I bez předchozího souhlasu kupujícího. Pro tento účel prodávající zpracovává nezbytné údaje, kterými jsou jméno, příjmení a e-mailovou adresu kupujícího. Svůj souhlas se zpracováním údajům pro marketingové účely může kupující kdykoliv odvolat například odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího s žádostí o odhlášení z newsletteru. Osobní údaje využívány pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám.

Marketingový informační systém prodávajícího je registrován v Evidenci informačních systémů osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na základě písemné žádosti může kupující od prodávajícího žádat:

 • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje kupujícího zpracovávány,
 • informace o zpracování osobních údajů,
 • seznam osobních údajů, které jsou o kupujícím předmětem zpracování,
 • opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může kupující požadovat jejich vrácení; likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.

Kupující může na základě písemné žádosti u prodávajícího namítat proti:

 • zpracovávání osobních údajů kupujícího, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
 • využívání osobních údajů kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku
 • nebo poskytování osobních údajů uvedených pro účely přímého marketingu.

Kupující při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory – cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Majitel a provozovatel těchto stránek, Marketing Player s.r.o., Exnárova 37, 82103 Bratislava. IČO 53548159, DIČ 2121408124. Tel. 0905422916, e-mail: info@marketingplayer.cz, zapsaný v Živnostenském rejstříku Okresního úřadu Bratislava I, pod č. 110-295785 (dále jen “Správce”) uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytují služby tohoto portálu:

 • Jméno, příjmení
 • IČO, DIČ, adresu, firmu
 • Emailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb provozovateli poskytne.
 • Fotky, videa a jiné obrazové materiály
 • IP adresa
 • Soubory cookie
 • Případně jiné on-line identifikátory

Jaké osobní údaje získáváme a proč jejich sbíráme

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení sbíráme za účelem registrace na portál a přihlášení na něj, případně za účelem fakturace. Tyto údaje se uchovávají v administrativním rozhraní portálu a v účetním programu iDoklad, do kterého jsou po zaplacení odeslány.

Fakturační údaje

Fakturační údaje, konkrétně IČO, DIČ, adresu, firmu, sbíráme za účelem fakturace podobně jako v předchozím případě.

Email

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiné obchodní zprávy, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480 / 2004 Sb. O službách informační společnosti, pokud o ně projevíte zájem, případně na základě oprávněného zájmu pořízeného díky předsmluvno-smluvnímu vztahu nebo díky smluvnímu vztahu s naší společností. Tato oznámení lze kdykoli jakýmkoli způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním oznámení – odhlásit. Emailovou adresu také uchováváme při účtu pokud jste registrovaný uživatel na našem systému. Svůj účet můžete kdykoliv smazat v administrativním rozhraní.

Telefonní číslo

Telefonní číslo uchováváme v administrativním rozhraní, které je dobrovolným údajem, který využíváme v případě koordinace mezi uživatelem a našim portálem. Má za úkol zlepšit vaše uživatelské pohodlí při práci s portálem a nikomu tyto údaje neposkytujeme ani je jiným způsobem dále nezpracováváme.

Komunikační podklady

Pokud se rozhodnete poskytnout jakékoliv informace při práci s naším portálem nebo mimo něj (například prostřednictvím emailu), které mají charakter osobních údajů, berte prosím na vědomí, že jsou poskytnuty vaším svobodným rozhodnutím a můžete je kdykoliv smazat, nebo požádat o jejich smazání. Tyto údaje však žádným způsobem nezpracováváme (například shromažďováním do odběru novinek apod.).

Fotky, videa a jiný obrazový obsah

Podle nových nařízení jsou fotky, videa a jiný obrazový identifikační osobní údaj speciální kategorií osobních údajů, které vyžadují zvláštní souhlas, a proto vždy před zveřejněním materiálů obsahujících dané údaje žádáme o písemný nebo ústní souhlas, který máte právo kdykoliv změnit a požádat o úpravu nebo výmaz. Typickým příkladem může být zveřejnění vaší fotky na workshopu nebo prezentační video z akce.

IP adresa

IP adresa, která lokalizuje vaše místo připojení je anonymizovaných při práci se statistickým nástrojem Google Analytics a jinak není zpracována.

Cookies

Cookies, které rozebíráme níže, zpracovává váš prohlížeč pro účely fungování webových stránek a jejich anonymizované analýzu, po vašem souhlasu i na účel cílené reklamy.

Formy sběru osobních údajů a váš souhlas při jejich využívání

Registrace na portál

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu:

Udělujete tímto souhlas Správci, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení”), zpracovával / a následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • emailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • fakturační adresu;
 • dodací adresu;
 • historii objednávek.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • zřízení a administrace uživatelského účtu;
 • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.

Souhlas ke zpracování udělujete po dobu 5 let a to za účelem:

 • zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu.
 • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty mimo území EU. Souhlas se zpracováním je možné vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů,
 • požadovat od Správce informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat o jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovávaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat, opravit nebo požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat od společnosti vymazání Vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinný nebo oprávněný dále zpracovávat podle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Registrace je možná buď vyplněním emailem, který je nutný potvrdit do 7 dní, jinak je účet automaticky odstraněn, případě přihlášením přes váš účet na sociální síti, díky kterému dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů přímo dané společnosti.

Přihlášení na portál

Uživatelé mohou použít emailovou adresu, kterou použili při registraci nebo mohou využít jeden z následujících způsobů přihlášení pomocí sociálních sítí:

 • Google
 • Facebook
 • LinkedIn
Google

Portál využívá váš Google účet a emailovou adresu, kterou máte na něj vázanou na jednodušší formu přihlašování. Portál nevužíva žádný senzitivní rozsah oprávnění, který by umožňoval nahlédnutí k vašim osobním údajům vázaným na váš Google účet. Vyžadujeme jen možnost vidět vaši emailovou adresu, která bude vázána na účet na našem webu a k němu vygenerujeme uživatelské jméno, které nesestává se žádných dat ve vašem Google účtu. Následně díky cookies (viz. Sekce “Cookies”) jste přihlášeni do portálu i při opakované návštěvě, dokud cookies nepremažete, případně cookies neexpirujú.

Facebook

Portál využívá váš Facebook účet a emailovou adresu, kterou máte na něj vázanou na jednodušší formu přihlašování. Portál nevužíva žádný senzitivní rozsah oprávnění, který by umožňoval nahlédnutí k vašim osobním údajům vázaným na váš Facebook účet. Vyžadujeme jen možnost vidět vaši emailovou adresu, která bude vázána na účet na našem webu a k němu vygenerujeme uživatelské jméno, které nesestává se žádných údajů ve svém Facebook účtu. Následně díky cookies (viz. Sekce “Cookies”) jste přihlášeni do portálu i při opakované návštěvě, dokud cookies nepremažete, případně cookies neexpirujú.

LinkedIn

Portál využívá váš LinkedIn účet a emailovou adresu, kterou máte na něj vázanou na jednodušší formu přihlašování. Portál nevužíva žádný senzitivní rozsah oprávnění, který by umožňoval nahlédnutí k vašim osobním údajům vázaným na váš LinkedIn účet. Vyžadujeme jen možnost vidět vaši emailovou adresu, která bude vázána na účet na našem webu a k němu vygenerujeme uživatelské jméno, které nesestává se žádných dat ve vašem LinkedIn účtu. Následně díky cookies (viz. Sekce “Cookies”) jste přihlášeni do portálu i při opakované návštěvě, dokud cookies nepremažete, případně kým nastane expirace cookies.

Platby

Na základě vašich plateb uchováváme ze zákona údaje, které jste uvedli při platbě za naše služby a tyto údaje se přenášejí do účetního programu iDoklad, kde evidujeme stav jednotlivých objednávek. Údaje o samotné kreditní kartě zpracovává platební brána GoPay a náš portál je dál nezpracovává.

Komentáře

Když návštěvníci webu zanechávají na stránce komentářů sbíráme údaje, které jsou zobrazeny ve formuláři komentáře a také IP adresu uživatele a user-agent prohlížeče z důvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaných řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash) může být poskytnut službě Gravatar pro ověření, jestli ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar najdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře bude vaše profilová fotografie veřejně zobrazena spolu s obsahem vašeho komentáře. Při odesílání komentáře jste povinen udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely diskusních příspěvků a komentářů

Tímto udělujete souhlas Správci, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení”), zpracovával / a následující osobní údaje:

 • jméno / přezdívku;
 • emailovou adresu;
 • fotografii (pokud poskytnete přes službu třetí strany).

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • zobrazení diskusních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutující.

Souhlas ke zpracování udělujete po dobu 10 let a to za účelem:

 • zobrazení diskusních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutující.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty mimo území EU.

Souhlas se zpracováním je možné vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou a to zasláním emailu na naši adresu.

Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek anonymity informací o diskutující při Vašich příspěvcích popř. na písemnou žádost (dopis, email) kompletní vymazání vašich diskusních příspěvků.
 • požadovat od Správce informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat o jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovávaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat, opravit nebo požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat od společnosti vymazání Vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinný nebo oprávněný dále zpracovávat podle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů pracováním osobních údajů.

Multimédia

Při nahrávání obrázků, videí, nebo jiného multimediálního obsahu, který obsahují identifikovatelnou část osoby vyžadujeme souhlas se zveřejněním ústním nebo písemným způsobem.

Zveřejněním fotografie nebo videa, kde je vás možné jednoznačně identifikovat (nebo účastí na našich eventech, kde vyhotovujeme fotografický nebo video záznam) nebo udělením souhlasu udělujete Správci, dle Nařízení souhlas, aby zpracovával / a následující osobní údaje:

 • fotografie
 • videa
 • jiný multimediální obsah

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • prezentace portálu na veřejnosti
 • umístění na webových stránkách
 • použití pro grafické účely
 • použití při reklamách
 • rekapitulace služeb a produktů portálu

Souhlas ke zpracování udělujete po dobu 5 let a to za účelem:

 • využití daných osobních údajů pro výše uvedené účely

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty mimo území EU. Souhlas se zpracováním je možné vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění multimediálního obsahu včetně s tím spojených osobních údajů,
 • požadovat od Správce informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat o jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovávaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat, opravit nebo požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat od společnosti vymazání Vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinný nebo oprávněný dále zpracovávat podle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Formuláře

Formuláře na kontakt, přihlášení vyžádání cenové nabídky, stažení elektronických materiálů, registrace na webinář apod. obsahují zaškrtávajúce políčko, kterým poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Tyto údaje uchováváme a zpracováváme pouze pro účely plnění předmětu našeho podnikání s maximálním záměrem ochránit jednotlivce. Tyto údaje jsme povinný ze zákona držet za účelem prokázání získání vašeho souhlasu po dobu 5 let.

Vyplněním formuláře udělujete Správci, dle Nařízení souhlas, aby zpracovával / a následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • titul, pracovní pozici
 • IČO, DIČ, adresu, firmu
 • emailovou adresu
 • telefonní číslo
 • IP adresu
 • případně jinou komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb provozovateli poskytne.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • kontaktování s nabídkami společnosti
 • přihlášení do reklamních aktivit společnosti (webinář, soutěže apod.)

Souhlas ke zpracování udělujete po dobu 5 let a to za účelem:

 • použití kontaktních údajů při vzájemné komunikací

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty mimo území EU. Souhlas se zpracováním je možné vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění osobních údajů s databází,
 • požadovat od Správce informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat o jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovávaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat, opravit nebo požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat od společnosti vymazání Vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinný nebo oprávněný dále zpracovávat podle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Newsletter

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílání e-mailových obchodních sdělení:

Udělujete tímto souhlas Správci, aby ve smyslu Nařízení zpracovával / a následující osobní údaje:

 • emailovou adresu;

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.

Souhlas ke zpracování udělujete po dobu 3 let a to za účelem:

 • zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty mimo území EU.

Souhlas se zpracováním je možné vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním oznámení.

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílání e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje.
 • požadovat od Správce informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat o jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovávaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat, opravit nebo požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat od společnosti vymazání Vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinný nebo oprávněný dále zpracovávat podle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Používáme Mailchimp na správu našeho seznamu odběratelů e-mailových zpráv a na zasílání e-mailů našim odběratelům. Mailchimp je založen v našem systému jako rozšíření a společnost Mailchimp je poskytovatel třetí strany, který může vaše data zpracovávat pomocí standardních technologií, které nám pomohou monitorovat a zlepšovat náš newsletter. Zásady ochrany soukromí společnosti Mailchimp jsou k dispozici na stránce https://mailchimp.com/legal/privacy/

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na této webové stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. Videa, obrázky, články a podobně). Vložený obsah (často označovaný a vložený pomocí metod “IFRAME” nebo “Embed”) z jiných stránek se chová stejně, jakoby návštěvník navštívil jinou webovou stránku. Tyto webové stránky mohou o vás shromažďovat osobní údaje, používat soubory cookies, vkládat sledování a monitorovat vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud na dané webové stránce máte účet a jste přihlášen (viz. Čas cookies).

CRM systém

Společnost nepoužívá žádný CRM systém pro uchovávání kontaktů, který by byl v rozporu s právním základem.

Analytika webových stránek

Na webu využíváme službu Google Analytics na anonymizované monitorování chování publika na naší stránce (více v sekcí cookies).

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely statistického sledování chování uživatele na webových stránkách.

Udělujete tímto souhlas Správci, aby ve smyslu Nařízení, zpracovával / a následující osobní údaje:

 • marketingové cookies (anonymní);
 • aktivita uživatele (přehlíženy produkty a stránky, nákupní chování, také anonymní).

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • marketingového zpracování Vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Souhlas ke zpracování udělujete po dobu 5 let a to za účelem:

 • marketingového zpracování Vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty mimo území EU. (Servery na území EU). Souhlas se zpracováním je možné vzít kdykoliv zpět, a to úpravou zasláním emailu na naši kontaktní adresu nebo odstranění cookies v prohlížeči, viz. sekce cookies níže.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovat i bez vašeho souhlasu?

Ano, může se stát, že ke zpracování vašich osobních údajů nepotřebujeme váš souhlas.

Tato situace může nastat v následujících případech:

 • V okamžiku, kdy si objednáte některé z našich produktů nebo služeb, zpracujeme vaše údaje podle účelu plnění smlouvy
 • V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis
 • V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zaujmou, zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Jak s vámi budeme komunikovat

V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím:

 • e-mailu
 • telefonu
 • chatu
 • sociálních sítí
 • případně dalších aplikací (například Facebook Messenger)

S kým sdílíme vaše údaje

Ačkoli nezveřejňujeme vaše osobní údaje žádné třetí straně (s výjimkou uvedenou v tomto oznámení), někdy dostáváme údaje, které jsou nepřímo vytvořeny z vašich osobních informací od třetích stran, jejichž služby používáme. Žádné takové informace nejsou osobně identifikovatelné.

TYPNÁZOVÚČELEXPIRÁCIA
Zákaznická podporaHelpShelfChatovací okno2 roky
Zákaznická podporaLiveAgentLive chat softvér5 rokov
Funkce portáluAffiliateWPIdentifikace zprostředkovaných nákupů v rámci partnerského programu1 měsíc
Funkce portáluGoogleRegistrace na portál / přihlášenínedefinované
Funkce portáluFacebook Registrace na portál / přihlášenínedefinované
Funkce portáluLinkedInRegistrace na portál / přihlášenínedefinované
AnalytikaGoogle Tag ManagerVkládání trackovacích kódů na stránku a jejich správaviz. sekce “Cookies”
AnalytikaGoogle AnalyticsZískávání anonymizovaných statistických údajů o používání webové stránky24 měsíců
EmailMailgunSMTP servernedefinované
Sociální médiaFacebookObsluha like a share buttonů na blogu + mechanismus komentářů3 mesiace
Sociální médiaYoutubeZobrazení YouTube videí na stránce13 mesiacov

 1. Prevádzkovateľ vyhlašuje, že při výběru zprostředkovateľov dbal na jejich odbornou, technickou, organizační a personální způsobilosť a jejich schopnost zajistit bezpečnost spracúvaných osobních údajů opatření podle § 39 Zákona č. 18/2018 Z.z.
 2. Prevádzkovateľ vyhlašuje, že má svoje všetky kroky v smyslu § 39 Zákon č. 18/2018 Z.z. a tímto se zavazuje chránit tyto údaje před náhodným jako i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním jako i před jinými jinými nepřijatelnými formami sprejování v smyslu opatření přijatých v bezpečnostních projektech.
 3. Sprostredkovateľ se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v rozsahu a za podmínek sjednaných v pověření zprostředkovateľa zpracováním osobních údajů.
 4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobní údaje jiným Sprostredkovateľom, ako tým, který je uveden v tomto obeznámení.
 5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat jen v souladu s kontrolou, na který byli shromážděni.
 6. Prevádzkovateľ je povinen zachovávat mlčanlivosť o osobních údajích, které jsou zpracovány. Povinnosť mlčanlivosti trvá i po ukončení spracúvání osobních údajů.

Oznámení třetím stranám

Provozovatel oznámí každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuté, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracovávání provedené podle článku 16, článku 17 odst. 1 a článku 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Provozovatel o těchto příjemcích informuje dotyčnou osobu, pokud to dotyčná osoba požaduje.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Při přidávání komentáře, komentář a jeho meta údaje jsou uchovávány odděleně. Díky tomu víme automaticky rozpoznat a schválit jakékoliv související komentáře, aniž musely být drženo na moderační.

Pro uživatele, kteří se zaregistrují na našich webových stránkách (pokud takoví existují), ukládáme i osobní údaje, které poskytují, do jejich uživatelského profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoli zobrazit, upravit nebo odstranit své osobní údaje (kromě změny uživatelského). Správci webových stránek také mohou zobrazit a upravit tyto informace.

Veškeré údaje zpracováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení”), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění podle smlouvy, pokud nepožaduje jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o stažení brožur, e-book, registrovali se na námi organizovaný webinář, odběr novinek apod. zpracováváme po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let. Souhlas můžete odvolat napsáním na e-mail info@marketingplayer.cz. Zpracování můžete dočasně přerušit kliknutím na odkaz, který je součástí každého námi zasílaného e-mailu. Osobní údaje získané pomocí souborů cookie zpracováváme po dobu 5 let.

Jaká práva máte nad svými údaji

Pokud na této webové stránce máte účet, nebo jste zde přidali komentář, můžete požádat o export vašich osobních údajů, které o vás ukládáme, včetně údajů, které jste nám poskytli. Můžete stejně požádat o vymazání osobních údajů. To se ale netýká údajů, které o vás musíme uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo své údaje kdykoliv změnit nebo doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • požadovat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům
 • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
 • právo v určitých případech namítat proti zpracování svých osobních údajů
 • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden pouze v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Jako subjekt údajů máte právo se zeptat, jaké osobní údaje o vás zpracováváme. Toto právo můžete využít zdarma pro první tři otázky ročně. Každý další dotaz bude zpoplatněn poplatkem 50 eur za každou jednu žádost.

Kam posíláme vaše údaje

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby pro detekci spamu. Jinak vaše údaje, s výjimkou údajů cookies (viz. Sekci cookies) uchováváme zajištěno na bezpečných serverech v Německu s pravidelnou šifrovanou zálohou.

Jaké automatizované rozhodování a / nebo profilování děláme s údaji uživatele

Na základě přiděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů a souborů cookies, provádíme profilování podle stránek, které jste navštívili, posíláme automatické emaily v kontextu nabídky, na kterou jste se přihlásili nebo vám poskytujeme obsah těchto webových stránek v daném rozsahu. Jak je zmíněno v části “Cookies”, nejedná se o profilování na bázi identifikace jednotlivce, ale jen o segmentaci, která pomáhá zlepšovat naše služby.

Jak mohu nahlédnout ke svým údajům

Prosím kontaktujte nás na adrese info@marketingplayer.cz.

Jak se mohu odstranit sledování jednotlivých služeb

Použijte prosím následující odkazy:

1. Obecný způsob odhlášení reklam – http://optout.networkadvertising.org 

2. Google analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

3. Google ads – https://adssettings.google.com/u/0/authenticated 

4. Facebook reklama – https://www.facebook.com/help/568137493302217 

Affiliate (partnerské) pravidla

Ve snaze naprosté transparentnosti berte prosím na vědomí, že tato webová stránka může obsahovat partnerské odkazy a jakékoliv nákupy uskutečněné prostřednictvím takových odkazů budou mít za následek malou provizi pro vlastníky této webové stránky (bez dodatečných nákladů pro vás). Pokoušíme se však omezit tyto odkazy pouze na bezplatný obsah, který není součástí našich placených kurzů a workshopů, protože se domníváme, že je to tak spravedlivé.

Cookies

Majitel a provozovatel těchto stránek, Marketing Player s.r.o., Exnárova 37, 82103 Bratislava. IČO 53548159, DIČ 2121408124. Tel. 0905422916, e-mail: info@marketingplayer.cz. Zapsaný v Živnostenském rejstříku Okresního úřadu Bratislava I, pod č. 110-295785, používá cookies, abychom Vás odlišili od ostatních uživatelů webových stránek.

Co jsou to cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného zařízení.

Následně, při každé další návštěvě naší stránky se cookies posílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.

Funkce cookies

 • Pamatují si vaše preference a celkově zvyšují uživatelský komfort.
 • Také mohou zajistit, aby reklamy, které vidíte online, odpovídaly vašim zájmům a preferencím.
 • Cookies jsou nutné pro uchování stavu těchto stránek v průběhu vaší návštěvy.

Jaké cookies používáme?

Používáme následující soubory cookies:

• Nevyhnutelně nutné cookies

Jedná se o cookies, které jsou potřebné pro provoz našich webových stránek. Patří mezi ně například cookies, které Vám umožní přihlášení do zabezpečených oblastí našich webových stránek.

• Funkční cookies

Jsou používány k tomu, abychom Vás rozeznali, když se vrátíte na naše webové stránky. Díky tomu můžete využívat služeb automatického přihlášení.

• Analytické / výkonnostní cookies

Ty nám umožní rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují na našich webových stránkách, když je používají.

To nám pomáhá zlepšit způsob, kterým fungují naše webové stránky, například tím, že zajistí, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.

K těmto účelům využíváme například služeb Google Analytics na webovou statistiku. Cookies, které se sklízejí na účel měření návštěvnosti webu a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizovanej podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce pouze při vynaložení značného a odborného úsilí. Podotýkáme, že anonymizovány všechny IP adresy a osobní údaje, které zadáváte při používání našich stránek, a tedy nemáme k těmto osobním údajům přístup.

Sběr cookies pro tyto účely lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Společných správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen “Nařízení”).

• Cílené cookies

Tyto cookies sledují návštěvu našich webových stránek, stránek, které jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Použijeme tyto informace, aby naše webové stránky a reklamy na nich zobrazené více odpovídaly Vašim zájmům. Můžeme také sdílet tyto informace s třetími stranami za tímto účelem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb, jako jsou služby pro analýzu webového provozu) mohou také používat cookies.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále při jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním dat souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče (viz. Níže v sekcí nastavení prohlížeče a cookies). Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Nastavení prohlížeče a cookies

Cookies můžete zablokovat pomocí aktivace nastavení na Vašem prohlížeči, který Vám umožňuje odmítnout nastavení všech. Pokud však budete používat nastavení prohlížeče pro zablokování všech cookies (včetně základních cookies), nebudete mít pravděpodobně přístup k části našich stránek (stránek pro přihlášené uživatele).

Pro správné a bezchybné fungování těchto stránek je nutné mít cookies ve vašem prohlížeči zapnuté.

Jak mohu odstranit nebo zablokovat “cookies”?

V souladu s příslušnými ustanoveními novelizovaného zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích s účinností od 1. ledna 2012, má zákazník právo se rozhodnout, zda povolí “cookies” na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Zákazník, který nezměnil nastavení nainstalovaného softwaru ve svém počítači, souhlasí s ukládáním “cookies” ve svém zařízení. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které vám mohou pomoci při konfiguraci “cookies” v nejčastěji používaných prohlížečích:

1. Google Chrome

2. Internet Explorer

3. Mozilla Firefox

4. Safari

5. Opera

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sběr dat o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buď nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitky podle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@marketingplayer.cz. Vaše námitka bude potom vyhodnocena neprodleně, nejpozději do 30 dnů od doručení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány jen po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Pokud podáte námitku proti zpracování technických cookies potřebných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Společní správci shromažďují na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Jaké analytické cookies běží se souhlasem?

TYPNÁZOVÚČELEXSPIRÁCIA
AnalytikaGoogle Analyticszískavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky24 mesiacov
Zákaznícka podporaHelpshelfChatovací okno2 roky
Zákaznícka podporaLiveAgentLive chat softvér5 rokov
Funkce portáluAffiliateWPIdentifikace zprostředkovaných nákupů v rámci partnerského programu1 měsíc

Jaké reklamní cookies běží se souhlasem?

TYPNÁZOVÚČELEXSPIRÁCIA
RemarketingGoogle AdsIdentifikace v rámci reklamní sítě Google Ads, opětovné cílení reklamy na základě akce uživatele (remarketing)12 mesiacov
RemarketingFacebook PixelIdentifikace v rámci reklamní sítě Facebook, opětovné cílení reklamy na základě akce uživatele (remarketing)3 mesiace
RemarketingDoubleclickIdentifikace v rámci reklamní sítě Doubleclick, opětovné cílení reklamy na základě akce uživatele (remarketing)13 mesiacov

Bezpečnostní standardy

________________________________________

Bezpečnost vašich dat bereme velmi vážně. Uvědomujeme si, že údaje jsou jedním z nejcennějších aktiv, které máte v těchto dnech.

Protože si myslíme, že transparentnost je základním principem v oblasti bezpečnosti, snažíme se být co nejjasnější, pokud jde o způsob, jakým zacházíme s bezpečností a ochranou osobních údajů.

Děláme řadu bezpečnostních opatření, která mají za cíl chránit vaše osobní údaje stejně tak jako osobní údaje našich uživatelů.

Všechna data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v České republice. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, které kvalitní datová centra nabízejí.

Na ochranu dat používáme moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technologického rozvoje, a realizujeme všechny možné aktuální známá opatření, abychom osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran.

Ochrany údajů při jejich zadávání nebo zobrazování používáme technologii Secure Socket Layer (SSL). Citlivá data (čísla karet apod.) Nejsou ukládány na naše servery.

Všechna bezpečnostní opatření z naší strany musí být nutně doplněny i odpovědným chováním z vaší strany. Zejména tak, že své uživatelské údaje (a hesla) do našich aplikací nebudete poskytovat nikomu dalšímu a budete dodržovat základní všeobecné bezpečnostní opatření.

Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrované. Proto byste je neměli používat pro sdělování důvěrných informací.

Jak chráníme vaše údaje?

________________________________________

Diskrétnost

Podle našich Smluvních podmínek zaručujeme důvěrnost vašich údajů na našem webu. Pokud jde o zaměstnance a třetí strany, každý, kdo může zobrazit údaje o zákaznících, je smluvně zavázán zachovat jejich důvěrnost.

Zaměstnanci a dodavatelé

Provádíme kontrolu nad každým budoucím zaměstnancům / dodavatelem během náboru / dodavatelů. Každý musí absolvovat školení o bezpečnosti a ochraně osobních údajů s našim bezpečnostním manažerem. Školení je zaměřeno na to, jak bezpečně používat naše interní nástroje, jak zpracovávat citlivé informace a významnou částí školení je workshop a diskuse o sociálním inženýrství, phishingu a fyzické bezpečnosti.

Provoz našich portálů vyžaduje, aby někteří zaměstnanci / dodavatelé měli přístup k systémům, které uchovávají a zpracovávají údaje o zákaznících. Pokud například chceme diagnostikovat problém, který máte během používání našich služeb, možná budeme potřebovat přístup k údajům o zákaznících. Všichni jsou zavázáni zajistit, aby údaje o zákaznících nebyly viditelné pro každého, kdo by neměl mít k nim přístup. Na aplikační vrstvu používáme logické omezení, abychom zajistili, že každý má přístup pouze k té části údajů o zákaznících, která je potřebná k plnění svých pracovních povinností. Tito zaměstnanci a dodavatelé mají zakázáno používat tato povolení k zobrazení údajů o zákaznících, pokud to není nutné ..

Audity jsou součástí bezpečnosti a proaktivní přehodnocujeme přístupy na čtvrtletní bázi nebo vždy, když přijde někdo nový / někdo odejde. Používáme silná hesla, expirace hesel a blokování neaktivních a podezřelých účtů, abychom udrželi bezpečnost. Kromě výše uvedeného používáme multifaktorovou autentizaci ( “MFA”) a šifrování hesel přes management hesel.

Infrastruktura

Portál je hostovaný na serverech Cloudways. Připojení serverů do sítě internet je silně naddimenzované. Na žádném serveru není ani v špičkách překročeny 20% kapacity linky. V případě potřeby a nadměrného množství nových uživatelů, případně velkého množství najednou přihlášených uživatelů, využíváme možnost poskytovatele serverů na okamžité zvýšení serveru na vyšší výkon.

Dostupnosť a zotavenie po havárii

Přibližná dostupnost služby Marketing Player je 99,9%. Naše infrastruktura funguje na systémech, které jsou odolné vůči poruchám na jednotlivých serverech. Náš operační tým každoročně testuje opatření na obnovu po havárii.

Údaje o zákaznících jsou uloženy redundantně na více místech v datových centrech poskytovatele hostingu, aby byla zajištěna dostupnost. Máme osvědčené postupy zálohování a obnovy, které umožňují obnovu z důvodu velké katastrofy. Údaje o zákaznících a náš zdrojový kód se automaticky pravidelně zálohovány.

Monitorování a zaznamenávání

Naše řešení je monitorováno na více úrovních. Používáme infrastrukturu i nástroje pro sledování našich stránek.

Životní cyklus vývoje softwaru

Náš vývojový proces je postaven na nejlepších technikách, které se používají při tvorbě webových aplikací. Často optimalizujeme pracovní tok podle našich současných potřeb a poučení. Používáme testovací prostředí pro analýzu a optimalizaci našich stránek a až následně implementujeme změny, tak aby zákazník nepřišel do kontaktu s chybou na našich stránkách. Díky zálohám a nastavenému procesnímu řízení tvorby softwaru víme vrátit funkčnost do původního stavu pokud se náhodou vyskytne chyba na ostrém prostředí.

Správa a reakce na incidenty

Náš tým je zodpovědný za řízení a reakci na incidenty. Stejně je připraven čelit externím útokům nebo je připraven kdyby došlo k úniku dat.

Naším hlavním cílem jsou:

 • aktivně prozkoumat logy související s bezpečností a jakékoli známky bezpečnostního incidentu nebo zranitelném části systému;
 • reagovat na bezpečnostní incidenty v souladu s našimi pravidly o hlášení a reakci na incidenty v oblasti bezpečnosti.

V případě porušení bezpečnosti okamžitě upozorníme na jakýkoliv neoprávněný přístup k údajům o zákaznících.

Pokud zjistíme, že došlo k úniku dat kromě povinného nahlášení na Úřad nad ochranou osobních údajů ve lhůtě do 72 hodin, stejně informujeme i dotčené fyzické osoby, že nastal tento únik.

Bug Bounty

________________________________________

V první řadě bychom vám chtěli poděkovat, že se snažíte udělat internet bezpečnějším a že se staráte o bezpečnost naší platformy, tedy io našich uživatelů.

Snažíme se o to, abychom udrželi tempo s průmyslovými normami, a to tím, že provedeme nepřetržité bezpečnostní kontroly jako přirozenou součást našeho vývojového životního cyklu a zapojením respektovaných třetích stran do provádění našich pravidelných penetračních testů.

Ale uvědomujeme si, že jste mohli objevit něco, co by mohlo být považováno za zranitelnost. Bohužel, v současnosti nemáme program Bug Bounty. V případě, že jste objevili něco, co bychom si měli být vědomi, budeme rádi, pokud s námi sdílíte takové nálezy.

V závislosti na rozsahu a důsledků objevené chyby bychom vás mohli odměnit.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se bezpečnosti, rádi Vám odpovíme. Kontaktujte nás na adrese info@marketingplayer.cz a budeme reagovat co nejrychleji.